|
เขียนโดย admin

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อผลิตมหาบัณฑิตด้านการจัดการงานสาธารณะ ให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับทิศทางของการพัฒนาประเทศ มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
  • เพื่อขยายโอกาส และทางเลือก ในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาให้กับผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ให้ทันต่อความเจริญของโลกปัจจุบัน
  • เพื่อพัฒนาบุคลากร ในสายงานสาธารณะให้มีความรู้ ความสามารถทั้งในเชิงทฤษฎี และเชิงปฏิบัติ ในการบริหารจัดการ การวิเคราะห์สถานการณ์การตรวจสอบและการประเมินผลงานทั้งภาครัฐ และภาคงานสาธารณะ (Public Sectors) อื่นๆ
müzik dinle
https://dizimov.net/ - sarki dinle