|
เขียนโดย admin

คณาจารย์ผู้บรรยาย

ผศ.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์

รศ.ดร.สุรพล  ราชภัณฑารักษ์

รศ.ดร.ปิยะนุช  เงินคล้าย

รศ.อนงค์ทิพย์  เอกแสงศรี

รศ.พงศ์สัณห์  ศรีสมทรัพย์

รศ.ดร.รวิภา  ธรรมโชติ

ผศ.ดร.ทิพรัตน์  บุบผะศิริ

ผศ.พิมล  พูพิพิธ

ผศ.ดร.พีระพงศ์  ภักคีรี

ผศ.ดร.พัด  ลวางกูร

ผศ.ดร.ศุภชัย  ศุภผล

ผศ.ดร.จักรี  ไชยพินิจ

ดร.ผกาวดี  สุพรรณจิตวนา

ดร.วีรยุทธ พรพจน์ธนมาศ

ดร.ธีระพล  เกรียงพันธุ์

ดร.ปะการัง  ชื่นจิตร

ดร.ศิริรักษ์  สิงหเสม

อาจารย์พิเศษ

müzik dinle
https://dizimov.net/ - sarki dinle