หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
กลุ่มวิชาการจัดการงานสาธารณะ 

สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่

วิสัยทัศน์กว้างไกล
ทันสมัยเทคโนโลยี
มีส่วนร่วมพัฒนา
มุ่งสู่ธรรมาภิบาล

รายละเอียดการรับสมัคร 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
กลุ่มวิชาการจัดการงานสาธารณะ รุ่น 25

Master of Political Science Program in Public Management
For young Executive

สมัครเรียนออนไลน์ ใบสมัครคัดเลือก

การเรียนการสอน แบบ Block Course

คัดเลือกนักศึกษาโดยวิธีการสัมภาษณ์
เพื่อคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมโดย
พิจารณาจากความสามารถ

ปริญญาที่ได้รับ

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
(กลุ่มวิชาเอกการจัดการงานสาธารณะ)
M.PolSc (Public Management)

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
จากสถาบันการศึกษา ที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสำนักงาน ก.พ. รับรอง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตด้านการจัดการงานสาธารณะ ให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับทิศทางของการพัฒนาประเทศ
มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม

อ่านเพิ่มเติม 
Phone:
0-2310-8483-89 ต่อ 36, 0-2310-8498,
08-1817-6016, Fax : 0-2310-8500
อาคารศรีศรัทธา คณะรัฐศาสตร์ ชั้น 3 ห้อง 0304 มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240.