|
เขียนโดย admin

ประธานกรรมการอำนวยการโครงการฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการฯ

รองศาสตราจารย์อนงค์ทิพย์  เอกแสงศรี