|
เขียนโดย admin

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และการชำระค่าธรรมเนียม
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและชำระค่าธรรมเนียม ต่างๆ โดยมีค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตร ประมาณ  145,000  บาท  

 การชำระค่าธรรมเนียมแบ่งจ่าย 6 งวด

              งวดที่  1          50,000  บาท
              งวดที่  2          20,000  บาท
              งวดที่  3          20,000  บาท
              งวดที่  4          20,000  บาท
              งวดที่  5           20,000 บาท
              งวดที่  6           15,000 บาท